O nadácii

Mesto Žilina predstavuje nadáciu

ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom Žilina

a do registra nadácií bola zapísaná Ministerstvom vnútra SR dňa 30. októbra 2017 pod číslom 203/Na-2002/1167. Hlavným poslaním nadácie je pomáhať zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, deťom a mládeži, ktorí potrebujú predovšetkým zdravotnú rehabilitáciu, kompenzačné pomôcky a špeciálne pomôcky.

Nadácia spolupracuje s organizáciami a zariadeniami zabezpečujúcimi liečbu a starostlivosť o starých, chorých a bezmocných občanov a občanov v núdzi, v odôvodnených prípadoch poskytuje aj podporu zákonným zástupcom detí a mládeže, ktoré sú odkázané na zdravotnú rehabilitáciu.

V rámci svojej činnosti poskytuje nadácia  plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou na území mesta Žilina.

Scroll to Top