Ochrana osobných údajov a cookies

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou aktivít, ale aj prevádzky webovej stránky: www.nadacia.zilina.sk. Je nevyhnutné, aby osobné údaje boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V prípade, že sa od záujemcu našich internetových stránok ako od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, poskytujeme ako prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov nasledovné informácie v záujme transparentnosti :

a) Prevádzkovateľom je:
Nadácia mesta Žilina, námestie Obetí komunizmu 117, 011 31 Žilina SR,
IČO: 51 133 911

b) Účelom spracúvania osobných údajov je zastrešiť sociálne, záujmové a iné aktivity nadácie. Podľa procesu zverejneného na webových stránkach prerozdeľuje finančné prostriedky, ktorých žiadateľom môže byť fyzická osoba alebo organizácia. Právnym základom spracúvania osobných údajov je v zmysle článku 6 odsek 2 písmeno b) GDPR a to žiadosť dotknutej osoby na vykonanie opatrení pred uzatvorením darovacej zmluvy ako aj oprávnený záujem Nadácie pri realizácii svojej činnosti, a to v nadväznosti na zákonné požiadavky spojené s žiadosťami o príspevok.

  • Pokiaľ je žiadateľ dotknutou osobou, tak jeho osobné údaje získavame v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu potrebnom na realizáciu účelu spracúvania;
  • Ak je žiadateľom organizácia, tak je nevyhnutné, aby disponovala oprávnením poskytnúť osobné údaje fyzických osôb ku žiadosti ako aj súhlasom pre Nadáciu.

 

c) Pri výkone našich činností dbáme o dôvernosť osobných údajov našich návštevníkov a žiadateľov. Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

d) Osobné údaje, ktoré sú predmetom žiadosti sú spracúvané najmenej po dobu nevyhnutnú na účely jej vybavenia. V prípade údajov, ktoré sú súčasťou platobných operácií, môže byť doba uchovávania aj po dobu nevyhnutnú na splnenie archivačných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. príslušné právne predpisy upravujúce povinnosti pri vedení účtovníctva a pod.).

e) Dotknutá osoba má právo požadovať od Nadácie prístup ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, rovnako aj právo namietať proti spracúvaniu, a tiež právo na prenosnosť údajov. Uplatniť si ho môže prostredníctvom žiadosti doručenej Nadácii. Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR.

f) Nadácia spracováva osobné údaje čo v najmenšom možnom rozsahu. Dosiahnutie účelu našej činnosti však bez spracúvania osobných údajov nie je možné. Poskytnutie minimálneho rozsahu údajov na posúdenie žiadosti je teda zmluvnou požiadavkou doplnenou o oprávnený záujem. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné žiadosť zaevidovať a posúdiť.

g) V prípade, že požiadate o príspevok prostredníctvom kontaktného formuláru, poskytnete nám za účelom vybavenia Vašej žiadosti osobné údaje, ktoré sú jeho súčasťou.


Pravidlá používania cookies
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom linku: Pravidlá používania cookies.

Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 20. mája 2018.

Cookies
Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho vás stránka “spozná” a ponúkne vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne doplnenie už vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazovať relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense (podľa vyššie uvedeného popisu). Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Právny základ spracúvania
Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas, vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa teda nás ponúknuť vám, čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou.

Aké cookies vyhodnocujeme
Session cookies – sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Perzistentné cookies – zostávajú uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení, aj keď opustíte webovú stránku (stránky); takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si vás pamätala, keď sa vrátite ako návštevník, pritom vás neidentifikujú ako osobu.

Na aký účel využívame cookies
Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:

  • Nevyhnutne nutné
  • Prevádzkové
  • Funkčné
  • Reklamné

Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali.

S ich pomocou

si napríklad pamätáme údaje, ktoré ste zadali na objednávky, keď v rámci jednej návštevy našich webových stránok prechádzate rôznymi obrazovkami si pamätáme tovary a služby, ktoré ste si objednali, keď sa dostanete na obrazovku platby zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Prevádzkové cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako naše webové stránky používate, napr. ktoré stránky navštevujete, a či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia nám iba na to, aby sme mohli prevádzku našich webových stránok optimalizovať a vedeli, čo našich používateľov zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola naša reklama efektívna.

S ich pomocou

získavame štatistické údaje o tom, ako sa naše webové stránky používajú môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies – slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri vašej návšteve.

S ich pomocou

si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby si pamätáme, či sme sa vás už pýtali, či chcete vyplniť anketu (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát) vám môžeme ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií zistíte, či ste k našim webovým stránkam prihlásený môžeme vaše údaje poskytnúť našim partnerom, ktorí vám potom môžu prostredníctvom našich webových stránok ponúkať svoje služby. Údaje budú slúžiť výlučne na poskytovanie služieb, produktov alebo funkcií, na nič iné Reklamné cookies – sú napojené na služby poskytované inými firmami, napríklad ikony „Páči sa mi to“ a „Zdielať“. Tieto služby poskytuje iná firma v náväznosti na to, že ste navštívili naše webové stránky.

S ich pomocou

vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve reklamným agentúram, ktoré vám potom budú zasielať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať Aké údaje o Vás môžeme vyhodnocovať
Informácie o vašej návšteve nášho web sídla (stránky www)

Informácie o IP adrese pripojenia, odtlačok prehliadača

Informácie o vašej aktivite

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie
V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopady na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako skontrolovať nastavenie cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie.

Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií Cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácii (príklad www). Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch
Internet Explorer ™ http://windows.microsoft.com/sk-SK/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari™ http://www.apple.com/
Opera™ http://help.opera.com/Windows/10.20/sk/cookies.html
Mozilla Firefox™ http://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Google Chrome™ https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk&hlrm=en
Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

Odvolanie súhlasu
V prípade ak spracúvame vaše údaje na základe vášho súhlasu je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedený v časti Kontaktné údaje.

Kontaktné údaje
Ak by ste sa chceli skontaktovať alebo mali pripomienky pre našu Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov v súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail (nachádza sa v záložke kontakt) alebo prostredníctvom pošty na adresu (nachádza sa v záložke kontakt).