Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov majú občania právo žiadať o sprístupnenie informácií. Akákoľvek informácia, ktorej sprístupnenie iné právne predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má zároveň povinná osoba k dispozícii, je verejne prístupná. Informácia sa sprístupní len za predpokladu, že ju povinná osoba má vo svojej oblasti pôsobnosti a svojej rozhodovacej činnosti a zároveň jej sprístupnenie nie je vylúčené niektorým z iných zákonov.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné  údaje:

 • komu je určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo),
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.

Žiadosť možno podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu: Nadácia Mesta Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
 • písomne osobným doručením do kancelárie Nadácie Mesta Žilina, Radničná 34/1, 010 01 Žilina,
 • telefonicky na čísle +421 905 207 976,
 • elektronickou poštou na adresu: nadacia@zilina.sk,

Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky v stredu od 07:30 do 16:30 a vo štvrtok od 07:30 do 13:30. Žiadosti podané elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Sadzobník spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v platnom znení podľa vyhlášky MF SR c. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

Tlač alebo kopírovanie čiernobiele:

 • A4 jednostranne 0,07 €
 • A4 obojstranne 0,14 €
 • A3 jednostranne 0,14 €
 • A3 obojstranne 0,20 €
 • CD – médium, DVD – médium 0,33 €
 • obálka s doručenkou 0,07 €
 • poštová poukážka s realizáciou 0,04 €

Poštovné a telefonické služby budú spoplatnené podľa platného cenníka. Nadácia Mesta Žilina môže úhradu do výšky 3 eur odpustiť.

Spôsoby úhrady nákladov:

 • poštovou poukážkou,
 • bezhotovostným prevodom na účet v banke – IBAN SK92 7500 0000 0040 2522 5335,

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Scroll to Top