Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade s ustanovením §§ 7 a 9 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) udeľujem týmto Nadácii Mesta Žilina, IČO: 51133911, so sídlom Námestie obetí komunizmu  3350/1, 011 31  Žilina, zapísanej do registra nadácií vedeného Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1167 (ďalej len „Nadácia Mesta Žilina“), dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných údajov v  nižšie uvedenom rozsahu a na účel tam uvedený, po dobu nevyhnutnú k spracovaniu týchto osobných údajov.

 Všetky osobné údaje poskytnuté žiadateľom o príspevok v dokumentoch predložených Nadácii Mesta Žilina, napr. v dotazníku a čestnom prehlásení žiadateľa o príspevok.

Účel:

  • vedenie evidencie žiadateľov o poskytnutie nadačného príspevku, v prípade schválenia žiadosti zo strany Nadácie Mesta Žilina i za jej účelom
  • kontrola použitia poskytnutého príspevku
  • vedenie evidencie darov a obdarovaných

Zároveň súhlasím, aby osobné údaje potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov obsiahnuté v úradných dokladoch a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané v informačnom systéme vedenom Nadáciou Mesta Žilina pre potreby spracúvania v informačnom systéme, ktorého sú prílohou, za účelom a v rozsahu potrebnom k dosiahnutiu účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

Nadácia Mesta Žilina  prehlasuje, že osobné údaje použije len k vyššie uvedenému účelu.

Pre úplnosť týmto výslovne súhlasím, v prípade poskytnutia daru, s uvedením mojich osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko ako obdarovaného na internetovej stránke  Nadácie Mesta Žilina.

Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov  túto zmenu oznámi prevádzkovateľovi.

V prípade, že účel spracúvania osobných údajov bude dosiahnutý, tieto budú zlikvidované ak právne predpisy  neustanovujú inak.